Grand Hyatt Chengdu

Place : Chengdu, China    Designer : Tony Chi Associates-NY