Indigo Shanghai

Place : Shanghai, China    Designer : HBA