Central Hotel Shanghai

Place : Shanghai, China    Designer : HBA-Hongkong