The Bund 33

Place : Shanghai, China    Designer : Kokai Studio-Shanghai